Čo ponúkame

Hudobný odbor prepája individuálne vyučovanie (hra na nástroji, spev, tvorba) so skupinovými aktivitami (hudobná náuka, komorná a súborová hra, hra v orchestri, komorný a zborový spev, hudobno-dramatické projekty.) 

Banskoštavnická ZUŠ ponúka vyučovanie týchto predmetov:
hra na hudobné nástroje: klavír, keyboard, organ, husle, gitara, akordeón, zobcová a priečna flauta, bicie nástroje a xylofón, kontrabas, klarinet, saxofón, trúbka a lesný roh;
hlasová výchova, spev, hudobná kompozícia.

V hudobnom odbore ponúkame možnosť navštevovať detský spevácky zbor ZBORÍK pod vedením Mgr. Ireny Chovanovej, DiS. art.. Šikovní nástrojári majú možnosť hrať v ORCHESTERÍKU, ktorý vedie pán učiteľ Mgr. Juraj Janiczek, DiS. art. 

Žiaci a páni učitelia svojím speváckym, inštrumentálnym, výtvarným i dramatickým umením obohacujú najrôznejšie kultúrno-spoločenské podujatia, vernisáže, reprezentujú školu i mesto na regionálnych i celoslovenských súťažiach.  

Návrat hore