História ZUŠ a jej riaditelia

Fotografia z histórie ZUŠ
Fotografia z histórie ZUŠ

Banská Štiavnica právom patrí medzi tie mestá, ktoré majú bohatú kultúrnu tradíciu.

Počiatky hudobnej  kultúry siahajú do polovice 18. storočia a prejavovali sa predovšetkým vo folklóre, svetskej i duchovnej hudbe a baníckej piesni. Potreba rozvíjať hudobnú kultúru sa ukazovala na všetkých banskoštiavnických školách, závodoch, či spolkoch. Vyučovalo sa len súkromne, okrem vyučovania hudobnej výchovy na bývalom Učiteľskom ústave. V Banskej Štiavnici pôsobilo niekoľko hudobných pedagógov ako odborní učitelia: Lihár, Váňa, Hausdorferová, manželia Schillerovci, regenschori Cziczka, prof. hudby Žaluďová, Petrík, Fircáková, Cengelová a ďalší.

Základná hudobná škola v Banskej Štiavnici bola založená v r. 1958 podľa plánu  odboru školstva a kultúry ONV v Banskej Štiavnici.  Jej činnosť začala dňom 1.septembra 1958 v budove bývalého Domu osvety.

Pri založení školy boli utvorené 3 triedy, z toho 2 klavírne a 1 husľová. Pre vyučovanie boli prijaté 3 kvalifikované odborné učiteľky Elena Cengelová (do roku 1995), Kornélia Fircáková (do roku 1971) a Ladislava Grymová, ktorá bola súčasne poverená funkciou riaditeľky školy.

Pri zápise bolo prihlásených 100 záujemcov, z ktorých bolo možné prijať iba 70.

Okruh záujemcov o štúdium v ZHŠ sa podstatne rozšíril. Zvýšený záujem sa prejavoval o vyučovanie hry na akordeón, takže riaditeľstvo školy za podpory členov ZRPŠ hľadalo možnosti získať pre tento odbor učiteľa. V II. polroku toho šk. roka 1958/1959 začal na škole externe vyučovať 13 žiakov Jozef Radjanský.

Koncom školského roku 1959/1960 bola škola premiestnená do budovy Štátnej banky,  kde jej boli pridelené 3 miestnosti, jedna trieda ostala naďalej v priestoroch Domu osvety.

V roku 1961 s platnosťou od 1.septembra 1961 došlo  k reorganizácii základného hudobného školstva. Z doterajších Základných hudobných škôl (ZHŠ) boli vytvorené Ľudové školy umenia (ĽŠU). Išlo o školy nového typu, ktoré sa postupne prebudovávali. Popri hudobnom odbore sa pomaly zriaďovali i ďalšie umelecké odbory: výtvarný, tanečný a literárno-dramatický (LDO). Banskoštiavnická ĽŠU bola  pretvorená na pobočku ĽŠU v Žiari nad Hronom. Do funkcie riaditeľa pobočky bol menovaný Jozef Radjanský.

Návrat hore