Keď Čarovná flauta očarí.

Rozvoj tvorivej záujmovej umeleckej činnosti a rozvoj muzikality detí a mládeže, sledovanie, podpora, vzájomné porovnávanie a výmena skúseností v oblasti interpretácie hudobných diel; podpora ďalšieho rastu najmä žiakov hudobného odboru základných umeleckých škôl; formovanie estetického cítenia, objavovanie estetických hodnôt hudby a vytváranie národného povedomia a úcty k popredným slovenským dejateľom hudobného umenia; vytváranie podmienok pre úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach v tejto oblasti; vytváranie kontaktov medzi školami podobného zamerania; výmena skúseností hudobných pedagógov, verejným hodnotením a odbornou diskusiou skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu na hudobných školách. To je základné poslanie súťaže ČAROVNÁ FLAUTA, ktorú organizuje ZUŠ Vendelína Habovštiaka v Nižnej. Na 22. ročníku tejto celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch našu ZUŠ reprezentovali tri žiačky z triedy pani učiteľky Zuzany Kovárovej Ladzianskej. Technicky náročnou skladbou pre altovú zobcovú flautu  sa v piatej kategórii premiérovo predviedla Jasmin Lužicová. V sprievode čembala súťažila so „Suitou e-mol časťami Allemande“ a Gigue Charlesa Dieupartaa v sprievode klavíra  zaznela v jej podaní skladba „Illuminated Inside“ Sörena Siega. Odborná porota pracovala v zložení Mgr. Jana Santovjáková, DiS.art. /Konzervatórium Košice/ Mgr.art Radoslav Solárik a Mgr. art. Anton Prievalský /obaja Konzervatórium J.L.Bellu, B. Bystrica/,  Mag.Art Štefan Tokár /Konzervatórium P. J. Vejvanovského kroméříž, Janáčkovo konzervatórium Ostrava/.  Jasmine udelila čestné uznanie.

Druhou flautistkou, ktorá nás reprezentovala v tretej kategórii, je Karolínka Filkorová. Svojou energiou a nasadením oslovila skladbami pre zobcovú flautu „Suitou e-mol časťou Ovuverture“ /Charles Dieupart/ a efektným „Mini Concertinom“ /Daniel Hellbach/. Vo veľkej konkurencii jej porota udelila ako jedinej 2. miesto. Gratulujeme.

Najpresvedčivejším výkonom sa prezentovala Hanka Štirblová.  Ako minuloročná víťazka Čarovnej flauty cítila veľkú zodpovednosť. Skladby „Boure“ Georga Fridricha Händla a „Invitation“ nemeckého tenoristu, skladateľa a aranžéra Sörena Siega interpretovala s veľkým sústredením a presvedčivo. Z deviatich žiakov v tejto kategórii traja získali čestné uznanie, traja tretie miesto, jedna žiačka naša Karolínka skvelé druhé miesto a dve žiačky prvé miesto. Jedno z nich si ako svoj ďalší veľký úspech z Oravy nesie domov HANKA ŠTIRBLOVÁ. O prvé miesto sa delí s celkovou  laureátkou Červenej flauty Karolínou Valentovičovou zo ZUŠ Žilina. Všetky žiačky sa dali pekne viesť svojou pani učiteľkou, poctivo cvičili, pracovali individuálne i s korepetíciou klavíra /zabezpečila Irena Chovanová/. Súťaž bola prenášaná online, takže sa z výkonov detí mohli „live“ tešiť aj rodičia a priatelia doma. My sme v Nižnej strávili dva dni plné krásnej hudby, snaživých vystúpení žiakov ZUŠ z celého Slovenska. Program druhého dňa skrášlil koncert minuloročnej laureátky Kláry Valentovičovej, ktorá sa predvedenými skladbami predstaví o pár dní v Paríži.

Zo srdca GRATULUJEME a za krásnu reprezentáciu našej banskoštiavnickej ZUŠ ĎAKUJEME Jasminke, Karolínke, Hanke a ich neúnavnej, vytrvalej a perfektnej pani učiteľke Zuzke Kovárovej Ladzianskej. Vďaka za očarenie krásnou hudbou.

                                                                                              Irena Chovanová

Návrat hore