Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie

Mesto Banská Štiavnica je známe okrem iného aj jedinečnou Kalváriou, ktorá sa týči nad mestom a vytvára nádhernú a inšpirujúcu dominantu pre fotografov, umelcov, ale aj pre všetkých obyvateľov či návštevníkov mesta.

Od roku 2014 naša ZUŠ pravidelne každé dva roky usporadúva súťaž s názvom Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie. Deti v nej prezentujú svoje schopnosti cez svoje výtvarné diela a spevácke umenie. Výtvarné diela majú obsahovať motívy Kalvárie a speváci predstavia jednu slovenskú ľudovú a jednu náboženskú pieseň.

autor Dušan Súlovec, dielo UKRIŽOVANIE, olej, plátno

Súťaž 2024

PROPOZÍCIE

celoslovenskej výtvarnej a speváckej súťaže

„DUCHOVNÝ A UMELECKÝ ODKAZ BANSKOŠTIAVNICKEJ KALVÁRIE 2024“

Organizátor súťaže: ZUŠ Banská Štiavnica
Spoluorganizátor: Kalvársky fond, OZ Priatelia banskoštiavnickej ZUŠ, Mesto Banská Štiavnica, RKC farnosť Banská Štiavnica
Uzávierka prijímania výtvarných prác a prihlášok: do 1. marca 2024
Termín a  čas vernisáže: otvorenie výstavy 14. marec 2024 o 15:00 hod.
Trvanie výstavy: do konca letnej sezóny 2024
Termín a čas speváckej súťaže: 14. marec 2024 v ZUŠ (od 8.00 do 9.00 prezentácia)
Miesto konania speváckej súťaže: ZUŠ Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 8, 96901 Banská Štiavnica

Adresa, na ktorú odosielajte výtvarné práce: ZUŠ Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 8, 96901 Banská Štiavnica


Miesto vyhodnotenia výtvarnej a speváckej súťaže: Sála kammerhofských grófov, Kammerhofská 2, 96901 Banská Štiavnica

Odborná porota pre výtvarnú súťaž:
Ak. soch. Vladimír Oravec – predseda poroty
Arpád Pál – člen poroty
Ing. arch. Iveta Chovanová- členka poroty (Kalvársky fond)

Odborná porota pre spevácku súťaž :
prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD. predsedníčka poroty (Akadémia umení a Konzervatórium J. L. Bellu B. Bystrica)
Mgr.art. Miroslava Mičicová, ArtD. členka poroty (ZUŠ Jána Cikkera B. Bystrica)
Mgr.art. Stanislav Bartko, ArtD. – člen poroty (Súkromné konzervatórium vo Zvolene, moderátor Rádia Regina -stred)

Základná charakteristika súťaže:
Základná umelecká škola Banská Štiavnica vyhlasuje celoslovenskú súťaž
„DUCHOVNÝ A UMELECKÝ ODKAZ BANSKOŠTIAVNICKEJ KALVÁRIE 2024“,
ktorej hlavným poslaním je vzbudzovať v deťoch a mládeži kladný vzťah ku kultúrnemu a duchovnému dedičstvu. Hlbším cieľom je cez jedinečnosť architektonického skvostu Banskej Štiavnice KALVÁRIU nahliadnuť i do duchovného odkazu kalvárskych zastavení. Umeleckým stvárnením takých prvkov ako výjavy jedinečne naprojektovaných kaplniek krížovej cesty či bolestí Panny Márie, patrónky Slovenska, poukázať na pravé duchovné hodnoty. Táto súťaž má za cieľ pozdvihnúť informovanosť celej slovenskej verejnosti o unikátnosti tohto architektonického komplexu zapísaného do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Téma výtvarných prác:
Banskoštiavnická Kalvária ako unikátny architektonický komplex svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Výtvarné práce by sa mali inšpirovať výjavmi jednotlivých kaplniek jedinečnej banskoštiavnickej Kalvárie a ich duchovným odkazom. Počet samotných zastavení sa v priebehu dejín líšil. Zastavenia sú však variabilné, niektoré majú základ v udalostiach, ktoré sú opísané v Biblii, iné zase majú pôvod v kresťanskej tradícii. Smerom nahor zobrazujú kaplnky zastavenia krížovej cesty Pána Ježiša, ktorých je tradične 14. Štiavnická Kalvária má až 25 zastavení, čo ju robí výnimočnou. Okrem tradičných zastavení tu nájdeme aj sedem kaplniek, ktoré znázorňujú sedem bolestí Panny Márie. Nedávno bol zrekonštruovaný objekt Svätých schodov a Božieho hrobu. Odporúčame zamerať sa aj na rozsiahlu freskovú výzdobu jednotlivých objektov. V tomto ročníku výtvarnej súťaže upriamujeme pozornosť nie na architektonickú stránku objektov Kalvárie, ale na duchovný odkaz ich umeleckej výzdoby.

Súťažiaci a pedagógovia sa môžu inšpirovať a viac informácií o BANSKOŠTIAVNICKEJ KALVÁRII získať na internetových stránkach https://www.zusbs.sk/odkaz-kalvarie/, www.kalvaria.org.
V súťaži je možné použiť ľubovoľné techniky maximálne do veľkosti formátu A1.

Kategórie vo výtvarnej súťaži:
Odborná porota navrhne práce na ocenenie v:

 1. kategórii – žiaci základných a špeciálnych škôl 1. – 3. ročník
 2. kategórii – žiaci základných a špeciálnych škôl 4. – 6. ročník
 3. kategórii – žiaci základných a špeciálnych škôl 7.- 9 . ročník
 4. kategórii – žiaci základných umeleckých škôl (1.- 3. v ZŠ)
 5. kategórii – žiaci základných umeleckých škôl (4.- 6. v ZŠ)
 6. kategórii – žiaci základných umeleckých škôl (7.-9. v ZŠ)
 7. kategórii – žiaci ZUŠ II.stupeň a žiaci stredných škôl umeleckého zamerania

Spevácka časť súťaže
Spevácka súťaž už samotným výberom skladieb dáva priestor súťažiacim hlbšie načrieť do bohatstva našich slovenských ľudových piesní a zároveň siahnuť a precítiť hlboké a obsahom hodnotné piesne sakrálneho charakteru. Spevácka súťaž žiakov základných umeleckých škôl má ambíciu cibriť v deťoch a mladých ľuďoch umelecký vkus výberom hodnotných piesní, ktorých duchovný odkaz je nadčasový. V čase konzumu a všadeprítomnej komercie upriamiť pozornosť na ducha a duchovno v nás. Odborná porota bude prihliadať najmä na kultivovaný spevácky prejav podčiarknutý vhodným výberom piesní.

Kategórie a súťažné podmienky v speváckej súťaži:

 1. kategória – žiaci ZUŠ do 9 rokov veku
  súťažia s jednou detskou ľudovou alebo umelou piesňou
  a s jednou detskou náboženskou piesňou spolu max. 4 minúty
 2. kategória – žiaci ZUŠ do 12 rokov veku
  súťažia s jednou slovenskou ľudovou piesňou
  a s jednou náboženskou piesňou spolu max. 5 minút
 3. kategória – žiaci ZUŠ do 15 rokov veku
  súťažia s jednou ľudovou piesňou v úprave slovenského hudobného skladateľa
  a s jednou náboženskou piesňou spolu max. 6 minút
 4. kategória – žiaci ZUŠ nad 15 rokov veku
  súťažia s jednou piesňou v úprave slovenského alebo svetového skladateľa
  a s jednou sakrálnou skladbou spolu max. 7 minút
Súťažné podmienky
 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý obyvateľ Slovenskej republiky, ktorý:
  a) je žiakom základnej alebo špeciálnej školy
  b) je žiakom výtvarného odboru základnej umeleckej školy alebo strednej školy umeleckého zamerania
 2. Súťaž je neanonymná
 3. Zaslaním výtvarných prác dáva autor svoj súhlas k bezplatnému využitiu a prezentovaniu prác, práce sa nevracajú
 4. Súťažiaci v SPEVÁCKEJ SÚŤAŽI zaplatia účastnícky poplatok 15 €, sprevádzajúci (pedagóg, korepetítor) zaplatia poplatok 10 € prevodom na účet OZ PRIATELIA BANSKOŠTIAVNICKEJ ZUŠ na číslo účtu: IBAN: SK59 5600 0000 0009 9969 8001.
  Všetci platiaci budú mať v ten deň zabezpečený teplý obed a občerstvenie.
  Víťazov výtvarnej i speváckej súťaže vyhlásime dňa 14. marca 2024 o 15:00 hod na slávnostnej vernisáži v sále kammerhofských grófov, Kammerhofská 2, 96901 Banská Štiavnica.

Všeobecné ustanovenie:
Vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo neudeliť niektorú z cien, rovnako právo udeliť viac ocenení na jedno miesto.

Kontakt:
Mgr. Irena Chovanová, 0911435729, irena.chovanova@zusbs.sk (pre spevácku časť súťaže)
Mgr. Miroslava Knezovičová, 0911435728, miroslava.knezovicova@zusbs.sk (pre výtvarnú časť súťaže)

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Odoslaním prihlášky súhlasíte so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č.
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Zároveň prehlasujete, že
všetky uvedené údaje sú pravdivé a súhlasíte s pravidlami súťaže.

Súťažiaci a pedagógovia sa môžu inšpirovať a viac informácií o BANSKOŠTIAVNICKEJ KALVÁRII získať na internetových stránkach
www.zusbs.sk , www.kalvaria.org.

Do výtvarnej súťaže netreba posielať prihlášku vopred, stačí poslať výtvarné dielo spolu s potrebnými údajmi o autorovi a ZUŠ. Výtvarné dielo treba zaslať do 1. marca 2024 na adresu ZUŠ Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 8, 969 01 Banská Štiavnica.

Pre prihlásenie do speváckej súťaže prosíme použiť elektronický formulár, ktorý sa nachádza na tomto odkaze. Prihlásiť sa je možné až po zaplatení účastníckeho poplatku (potvrdenie o zaplatení je súčasťou prihlášky, treba ho nahrať pri vypĺňaní údajov). Prihlášku je potrebné odoslať do 1. marca 2024.

Fotogalérie Kalvárie, ktorými je možné sa inšpirovať:

Návrat hore