Riaditeľské voľno

Základná umelecká škola   v   B a n s k e j   Š t i a v n i c i , Nám. sv. Trojice č. 4            PSČ: 969 01

               Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov školy na deň 15. máj 2024 /streda/

z dôvodu 7. ročníka celoslovenskej  klavírnej súťaže „Banskoštiavnické kladivká 2024“.

V Banskej Štiavnici 06. 05. 2024

                                                                         Mgr. Irena Chovanová, DiS.art., riaditeľka ZUŠ     

Návrat hore