Školné v ZUŠ

Platné od 1. februára 2023

Prípravné štúdium

Všetky odbory: 10 € za mesiac / 50 € za polrok

Základné štúdium:

Individuálne vyučovanie – hudobný odbor

Prvý hlavný nástroj: 14 € za mesiac / 70 € za polrok
Každý ďalší nástroj: 50 € za mesiac / 300 € za polrok

Ak to pedagogická kapacita školy dovolí, môže rodič požiadať k povinnému predmetu aj o vyučovanie nepovinných predmetov, ktoré sa spoplatňujú nasledovne:
nepovinný predmet s dotáciou 0,5 vyučovacej hodiny: 20 € za mesiac / 100 € za polrok
nepovinný predmet s dotáciou 1 celá vyučovacia hodina: 40 € za mesiac / 200 € za polrok

Skupinové vyučovanie – výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor

Prvý hlavný skupinový odbor: 10 € za mesiac / 50 € za polrok
Každý ďalší skupinový odbor: 20 € za mesiac / 100 € za polrok

Štúdium pre dospelých

Individuálne vyučovanie – hudobný odbor: 80 € za mesiac / 400 € za polrok

Skupinové vyučovanie – výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor: 40 € za mesiac / 200 € za polrok

Odpustenie školného pre žiakov zo sociálne znevýhodnených rodín je možné po predložení potvrdenia z ÚPSVaR o tom, že zákonný zástupca je v hmotnej núdzi.

Školné je potrebné uhradiť do 15. októbra za 1. polrok a do 28. februára za 2. polrok.

Banka: Prima Banka, a.s.
IBAN: SK16 5600 0000 0014 1686 9003 
Kvôli identifikácii platby je potrebné uviesť správne symboly (variabilný, špecifický), ktoré ste dostali pri akceptácii prihlášky.

Návrat hore