Zborík na Mládež spieva

ZBORÍK úspešný na regionálnom kole súťaže Mládež spieva.

Mládež spieva je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov. Je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a koná sa od roku 1970. Každý párny rok je venovaný mládežníckym a každý nepárny rok detským speváckym zborom.

Cieľom súťaže je vytvárať pre spevácke zbory priestor, kde sa učia vnímať krásu hudby, pestovať a uchovávať si spevnosť, ktorá zároveň vytvára predpoklady na rozšírenie poslucháčskej základne vážnej hudby. V kategórii detské zbory spievajú súťažiaci max. do veku 15 rokov.  20 percent členov môže mať vek max. 18 rokov. Členmi nášho Zboríku sú žiaci vo veku  7 až 14 rokov, najstarším je 17 ročný David Knížek, ktorý je pre všetkých pekným príkladom lásky k spevu. Tieto deti, či mladí ľudia radi spievajú a týždeň čo týždeň sa pod vedením pani riaditeľky Ireny Chovanovej zdokonaľujú v našej ZUŠ vo viachlasnom speve. Pripraviť sa na takúto udalosť si vyžiadalo aj špeciálne sústredenie Zboríku. Pred necelým mesiacom sa počas sústredenia zhostil dirigovania pán učiteľ Gregor Zubek, t. č. študent dirigovania na Akadémii umení v Banskej Bystrici. S hlasovou prípravou detí pomáhala aj pani uč. Andrea Halibožeková. Banskoštiavnický Zborík sa v sobotu 17. februára zúčastnil v  Pohronskom osvetovom centre v Žiari nad Hronom už 52. ročníka tejto súťaže.  Jednalo sa o regionálnu prehliadku, na ktorej sa okrem nášho Zboríka zúčastnil aj zbor zo ZUŠ Nová Baňa Voce Eufonico.

Náš Zborík sa predstavil piatimi piesňami rôznych štýlov. Naše vystúpenie sme začali gospelovou piesňou Božia láska príď, ktorú pripravujeme aj pre našu súťaž Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie (14.marec 2024). V úzkej harmónii trojhlasu vynikol  krátkym sólom David, na husličky hrala Ľuboslava Kuchtová a na kachóne Šimon Řuščák.  

Nežná dvojhlasná pieseň Nightingale v sprievode klavíra pohladila po duši porotu i prítomných rodičov a priateľov v publiku. A cappela, teda bez sprievodu hudobných nástrojov sme zaspievali trojhlasnú úpravu slovenskej ľudovej piesne Ondreja Francisciho Keď Anička húsky pásla. Svoj temperament a energiu ukázal pán dirigent Gregor a  Zborík v známej populárnej piesni skupiny Elán Kaskadér. Svoje vystúpenie sme zakončili našou hymnou Kúzelný teáter, ktorú sme doplnili v refréne rytmickým tlieskaním. Za precítený, sústredený a srdečný výkon si Zborík vyslúžil vrelý potlesk a s dobrým pocitom sa všetkým v publiku poklonil. Súťaž Mládež spieva vytvára priestor pre pedagógov hudobnej výchovy a zbormajstrov zborových telies na výmenu skúseností i na rozbor výkonov s odbornou porotou. Tú tvorili vzácni umelci a pedagógovia. Predsedníčkou bola pani profesorka Blanka Juhaňáková, skúsená dirigentka, zborová dirigentka a pedagogička ocenená v roku 2012 cenou Krištáľové krídlo za mimoriadne umelecké výkony na medzinárodných hudobných scénach. Členmi odbornej poroty boli dlhoročný dirigent štátnej opery Banská Bystrica pán Pavol Tužinský  a pedagóg Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB v B. Bystrici pán Alfonz Poliak. Porota rozhodla, že víťazom regionálneho kola sa stal zbor z Novej Bane s priamym postupom. Zo srdca gratulujeme. Náš Zborík sa umiestnil  v zlatom pásme s odporúčaním postupu do krajského kola. Za ocenenie i všetky cenné postrehy a rady sme členom poroty vďační. Tiež organizátorom z POS v Žiari nad Hronom, zvlášť pani Frantovej za zabezpečenie dopravy a pohostenia, pánovi šoférovi Budinskému za bezpečný odvoz, pani učiteľke Petre Weisovej, Andrejke i Gregorovi za pomoc pri príprave i realizácii.

Vieme, že spievať jednohlasne a čisto nie je samozrejmosť. O to náročnejšie je udržať si svoj hlas pri viachlasnom speve. To si vyžaduje prípravu, skúšky, čas, ale predovšetkým ochotu a odhodlanie. Verím, že všetci naši speváčikovia boli touto milou skúsenosťou obohatení a povzbudení spievať a spievať pre radosť svoju i iných.  Do 15. marca, teda do konania krajského kola sa budeme ešte snažiť naše výkony zdokonaliť a tak pekne reprezentovať ZUŠ i naše mesto.

                                                                                   Irena Chovanová

Božia láska príď
Nightingale
Kaskadér
Návrat hore