Zmena výšky školného

Milí rodičia.

Schválením nového VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/22 došlo k zvýšeniu školného.

Zriaďovateľ ZUŠ Mesto Banská Štiavnica v zmysle ustanovenia § 49 ods. 4) Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určuje novú výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole. Prehľad poplatkov nájdete na stránke www.zusbs.sk/skolne alebo v pdf formáte na tomto odkaze.

Veľmi si prajeme, aby nám Vaše deti zostali verné aj naďalej.  Chceme Vám týmto dať na vedomie, že pokiaľ to bude pre Vás bude únosnejšie, je možnosť platiť školné aj mesačne a to jednoducho tak, že si zadáte trvalý príkaz.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triednych učiteľov, riaditeľku školy (tel. číslo 0911 435 729) alebo sekretariát (tel. číslo 0911435728, 0456921089).

Viac informácií o škole nájdete na www.zusbs.sk/o-skole.

S prianím zdravia, spokojnosti a rodinnej pohody sa na Vás a Vaše deti teší kolektív ZUŠ.

Návrat hore