Čo ponúkame

ZUŠ v Banskej Štiavnici je školou s viac ako 60-ročnou históriou. Každoročne ponúka asi 400 žiakom umelecké vzdelanie v 4 odboroch: hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom. O výchovno-vzdelávaciu činnosť sa stará tvorivý kolektív odborne i ľudsky kvalitných pedagógov pod vedením riaditeľky Mgr. Ireny Chovanovej, DiS.art., zástupkyne pre individuálny hudobný odbor Mgr. Kataríny Tuhárskej, PhD. a zástupkyne pre skupinové odbory Mgr. Miroslavy Knezovičovej.

ZUŠ je školou jedinečnou, živou, tvorivou. Je miestom, kde okrem edukačného procesu záujemcov o štúdium majú deti a mládež možnosť zažiť radosť z úspechu a sebarealizácie. Cez skupinové vyučovanie výtvarného, literárno-dramatického, tanečného odboru, ako i cez individuálny prístup v odbore hudobnom a ponuku predmetov ako zborový spev, hra v orchestri, komorná hra je ZUŠ ideálnym miestom socializácie a profesionálneho rastu. ZUŠ-ka pripravuje na budúce povolanie v oblasti umeleckej a pedagogickej.

Škola pravidelne organizuje triedne besiedky, koncerty, Dni otvorených dverí, workshopy a súťaže. Najúspešnejšími sú klavírna prehliadka „Banskoštiavnické kladivká“ organizačne pripravuje Mgr. art. Martin Jánošík. ArtD., viac na stránke www.bskladivka.eu) a výtvarná a spevácka súťaž „Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie” (vzdáva hold jedinečnosti barokovej dominanty nášho mesta, organizačne pripravuje Mgr. Miroslava Knezovičová, viac na www.zusbs.sk/odkaz-kalvarie). V letných mesiacoch pre žiakov a učiteľov flauty pripravuje naša pani učiteľka Mgr.  Zuzana Kovárová Ladzianska letný flautový workshop “FLAUTOKRUHY” so zahraničnými lektormi (viac na stránke www.flautokruhy.sk).

Znakom hodnotnej kultúru školy je primerané, priateľské, odborné a kreativitu stimulujúce prostredie, dávajúce vyniknúť jedinečnosti a osobitosti žiaka.

Tešíme sa, že môžeme napĺňať naše pedagogické poslanie aj vďaka podpore vás, rodičov a priateľov ZUŠ.

Návrat hore