Absolventský koncert

20. júna Absolventský koncert žiakov hudobného odboru sa odohrával v  sále ZUŠ. Za veľkým klavírnym krídlom sa na úvod predstavil náš absolvent v šk. r. 22/23, t.č. študent Konzervatória Bratislava Patrik Hrnčiar  troma efektnými skladbami /Franz Liszt:  Etuda op. 1 č. 4 d-mol, Frederic Chopin:  Valčík F-dur op. 34 č.3,Sergej Prokofiev:  12 kusov op. 12 – časť Marsch/. Koncert pokračoval výstupmi našich absolventov. Tomáš Páleník /spev, p. uč. Chovanová/ prispel ľudovou i gospelovou piesňou, Ronja Tarandová  /hra na tenorovej zobcovej flaute, p. uč. Kovárová/ Suitou e-mol Ch. Dieuparta so sprievodom nového čembala a Detským chaosom S. Siega v duete s p. učiteľkou.  Súčasného skladateľa Ľuda Kuruca v skladbe Prší prší interpretoval klavirista z triedy p. uč. Weisovej Bohumil Ivan. Akoredonistka Paulína Prefertusová pod vedením p. uč. Valíčeka zahrala dve skladby The Melody PathVals. Ďalšia časť koncertu patrila absolventkám klavírnej časti triedy p. zástupkyne Tuhárskej Barbore Fišerovej  a Bibiáne Maruniakovej /obe hrali Valčíky F. Chopina/ a ako aj absolventke v štúdiu pre dospelých Kristíne Baarovej. Na organe zahrala skladbu C. S. Langa Tube Tune. Klasicizmus zaznel v Mozartovej Viedenskej sonatíne č. 1 v podaní Toma Slezáka z triedy p. uč. Zubeka. Svoje klavírne interpretačné a technické kvality ponúkla prítomným aj pa. uč. Tatiana Šusteková, ktorá osviežila koncert českou klavírnou školou Leoša Janáčka v skladbách z cyklu V mlhách – 1. časť Andante a Po zarostlém chodníčku 1. časť Naše večery, 2. Lístek odvanutý, 5. Štebotaly jak lastovičky.

Absolventský koncert je priestorom prejaviť svoje umelecké kvality i priestorom na poďakovanie. P. riaditeľka Irena Chovanová ďakovala pedagógom za vedenie, rodičom za podporu, žiakom za napredovanie a peknú reprezentáciu školy. Absolventi obdarovaní diplomom, darčekom a kvietkom ďakovali tiež. Paulínka Prefertusová vyzdvihla prácu pánov učiteľov, predsedníčka Rady rodičov pri ZUŠ pani Denisa Slezáková zas trpezlivosť i ľudský prístup školy pri umeleckom vzdelávaní. Zakončenie slávnostného podvečera bolo netradičné. P. uč. kompozície Martin Jánošík spolu s p. uč. Barborou Miklášovou prezentovali elektroakustickú kompozíciu absolventa II. stupňa  Samuela Jakubíka Hopeful Daylight – 1. a 2. časť, v ktorej sme mali príležitosť počuť rôzne zvuky klavíra, marimbu, spev i violončelo. Po nasýtení duše hudbou sme občerstvili i telo a zotrvali v milých rozhovoroch s rodičmi a rodinami absolventov. Za tablo ďakujeme p. uč. Hilbertovej, za fotografie p. uč. Jánošíkovi, za prípravu podujatia všetkým zainteresovaným kolegom i nepedagogickým a za podporu Rade rodičov pre ZUŠ.

Návrat hore